EUCHARYSTIA
Data dodania: 2016-02-03 21:36:41

Podczas ostatniej wieczerzy, Chrystus ustanowił sakrament eucharystii, która od tamtego czasu jest nieprzerwanie sprawowana w kościele. Jest ona uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.Nazwa "eucharystia" pochodzi z języka greckiego i oznacza dziękczynienie. Inne określenia Eucharystii to min. "Wieczerza Pańska", "Łamanie chleba" ,"Zgromadzenie eucharystyczne", "Msza Św."[zob. KKK 1328-1332]

"Szafarzem, który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony"[KPK-kan.900&1]
Każdy, kto przyjął Komunie Święta, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć, ale tylko podczas Mszy św. w której uczestniczy(por. KPK 917)
"Przystępujący do Najświętszej eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem komunii św. powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa"[KPK 912&1]
W/w nakazu są zwolnione osoby w podeszłym wieku, osoby chore, ich opiekunowie [por. KPK-919&3]
Owoce Komuni Św. [zob. KKK 1391-1395 i 1416]
-pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem
-chroni przed grzechem świętym
-głodzi grzechy powszechne
-umacnia miłość

Ogólna struktura Mszy św.
A) Obrzędy wstępne
B) Liturgia słowa
C) Litirgia eucharystyczna
D) Obrzędy Komuni św.
E)Obrzędy Zakończenia "Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii Eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty."[KKK 1415]
 "Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Euchartystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku"[KPK 920&2]
 "Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba, że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku"[KPK-920&2]