MAŁŻEŃSTWO
Data dodania: 2016-02-03 22:21:39

"Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. KKK 1603

 

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną""(Rdz 1,28) KKK 1604

 

 

Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie. KKK 1652

 

Dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego Sobór Watykański II nazywa rodzinę "Kościołem domowym". W rodzinie "rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary". por KKK 1656

 

Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO:

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć wząna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. kan. 1055 § 1 i § 2

 

Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

 

Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. kan. 1057 § 1 i § 2

 

Czynności prawno - duszpasterskie poprzedzające zawarcie sakramentalnego małżeństwa.
Najpóźniej na 3 miesiące przed wyznaczoną datą ślubu narzeczeni, którzy ukończyli 18 lat zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem przeprowadzenia kanonicznej rozmowy duszpasterskiej.

 

Do tej rozmowy będą konieczne dokumenty:
dowody osobiste
aktualne metryki chrztu ( z wpisem Do ślubu kościelnego i od daty jej wystawienia nie może minąć 6 miesięcy)
zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej

 

Jeśli zawiera się małżeństwo sakramentalne ze skutkami cywilnymi ( konkordatowe) należy jeszcze przedłożyć: "Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa"( zaświadczenia od kierownika USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych).